สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงอัจฉรา  นามโสภา
 
1. นางสาวณัจฉรียา  มีโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิตา  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายธงไชย  เลิศสงคราม
3. เด็กชายภูวิศ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวธีรารัตน์  เสียงเสนาะ
2. นางสาวสบาไพ  เย็นใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิศาชล  พิมพา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อ้วนทูล
3. เด็กหญิงอรทัย  อเนกา
 
1. นางณัฐรียา  มีโชติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระพงษ์  พูลภาพ
 
1. นางตรีชฎา  ตละทา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารณี  รักษาศรี
2. เด็กชายภูรินทร์  ดำน้อย
 
1. นางพิมพร  วังคะฮาต
2. นางตรีชฎา  ตละทา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรกวี  ชารีรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ิลาภศิก
 
1. นางตรีชฎา  ตละทา
2. นางพิมพร  วังฆชาต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ขันตี
2. เด็กหญิงวริศรา  กอบุญ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พละไกร
4. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสีดา
5. เด็กหญิงอัญธิภา  ปาสา
 
1. นางอุบล  รุ่งเรือง
2. นางสุธาทิพย์  ทองยา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชราวดี  แสงนวล
2. เด็กหญิงสิริมา  หัวนิล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  รังทอง
4. เด็กหญิงสุมิตรา  สุภาพ
5. เด็กหญิงเลิศวิไล  แสงสีดา
 
1. นางอุบล  รุ่งเรือง
2. นายณรงค์  ปาสา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์   นักร้อง
2. เด็กชายพีรศิษฐ์  กุทอง
3. เด็กหญิงสุมาลี  แสงทอง
4. เด็กหญิงอรพรรณ  พุทโธ
5. เด็กหญิงเกศกนก  พูลเพิ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  จันทะนาม
2. นายกิตติพงษ์  จุรุเทียบ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สุภาพ
2. เด็กชายธวัชชัย  เคหาวัตร
 
1. นายณรงค์  ปาสา
2. นางสุธาทิพย์  ทองยา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายปริญญา    บัวกด
 
1. นายตะวัน   ทุมเที่ยง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเขตสยาม  พิกุลทอง
 
1. นายตะวัน  ทุมเที่ยง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายสรัล   สนสร้อย
 
1. นายตะวัน   ทุมเที่ยง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา   บัวกด
 
1. นายตะวัน   ทุ่มเที่ยง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิราภา  ถนอมสัตย์
2. เด็กหญิงชนันดา  หมั้นดี
3. เด็กหญิงสุกัลยา  โสมเกษตรินทร์
 
1. นางณัจฉรียา  มีโชติ
2. นางสาววงศ์วิไล  คำสวัสดิ์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลธิชาติ  สิงห์สา
2. เด็กชายชลธี  คงยิ่ง
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชารีรักษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  จุรุเทียบ
2. นางสาวณัฐิยา  สร้อยคำ
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริญญา  บัวกด
 
1. นายตะวัน  ทุมเที่ยง