สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายสมพล  ลาดโพธิ์
 
1. นางสาวกิตติยา  ผ่านเมือง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรุณรักษ์  สุภนิกร
 
1. นางสาวนาคฤดี  ชมบุตรศรี
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิธิดาภรณ์  วะยะลุน
 
1. นางสาวกิตติยา  ผ่านเมือง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพงษ์  ไขขุนทด
2. เด็กชายสมศักดิ์  หมุนสิงห์
3. เด็กชายไตรทศ  ตันโห
 
1. นางสวนีย์  บำเพ็ญ
2. นายเมธาวี  มณีเนตร