สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงมัณฑนา  เทัยมทัศน์
 
1. นางกัลยา  ปรือทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  มณีภาชน์
 
1. นายจักริน  เครืองาม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์จำปา
2. เด็กหญิงบุญสิตา   บุญทรง
3. เด็กหญิงสุวนันท์   จันทร์แรม
 
1. นางไพรวัลย์   พูลทรัพย์
2. นางกัลยา   ปรือทอง