สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร   สินภักดี
2. เด็กชายศตายุ   รักษาแก้ว
 
1. นางมรกต  ทรัพย์แสนพูน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ชนะสาร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวบรัด
3. เด็กชายธนธรณ์  วงศ์พรมมา
4. เด็กชายธนภัทร  หาระสาร
5. เด็กหญิงนัตชิราพร  คูณแก้ว
6. เด็กหญิงนิราวรรณ  รัดสีหา
7. เด็กหญิงปิยธิดา  รักมั่น
8. เด็กชายฟ้าสร้าง  จรรยา
9. เด็กชายรพีภัทร  จันทร์แรม
10. เด็กหญิงวรัญญา  คำโกน
11. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  คำโกน
12. เด็กหญิงศิริพร   รักมั่น
13. เด็กหญิงสรัญญา   พิมพ์พรมมา
14. เด็กชายสัภยา  ปลาทอง
15. เด็กหญิงสุพิชชา  ยามขุนทด
16. เด็กชายอธิวัฒน์  บัวยั้ง
17. เด็กชายอภิรักษ์  จันทะรักษ์
18. เด็กหญิงอัฉราพรรณ  วงศกลม
19. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สุภนิกร
20. เด็กหญิงเนตรนภา  ชนะสาร
 
1. นางเกศรินทร์  ชาวเมืองโขง
2. นางวิไลลักษณ์  คุณมี
3. นายจิรัฐฏิ  ทองรัตน์
4. นางไสล  จันทะวัน
5. นายจักริน  เครืองาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  รัดสีหา
 
1. นายธีรวิทย์  แสนโคตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริประภาภรณ์   มาลาสาย
2. เด็กหญิงสมฤทัย   นาคบังเกิด
3. เด็กหญิงสุนิภาริณี   เทียมทัศน์
 
1. นางชวนพิศ  แสนโคตร
2. นายธีระวิทย์   แสนโคตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงวรรณวิภา   จันทรเนตร
 
1. นางเกศรินทร์   ชาวเมืองโขง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายนันทนาการ   จันทเนตร
 
1. นางเกศรินทร์   ชาวเมืองโขง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาวรินทร์   ปุบปัญจะ
 
1. นางเกศรินทร์   ชาวเมืองโขง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายนันทนาการ   จันทระเนตร
 
1. นางเกศรินทร์   ชาวเมืองโขง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาวรินทร์   ปุยปัญจะ
 
1. นางเกศรินทร์   ชาวเมืองโขง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ   วงศ์กลม
 
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิดาพร  พูลพนา
2. เด็กหญิงมาลินี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงสีสมพาน  โสมนัส
 
1. นางกัลยา  ปรือทอง
2. นางไพรวัลย์  พูลทรัพย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรินทร  ธุระอบ
2. เด็กชายภีระพัทธ์  สุดสี
 
1. นายจักริน  เครืองาม