สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำย้อม
2. เด็กชายธนศักดิ์   ทองแก้ว
3. เด็กหญิงสรณีย์    วงไชยา
 
1. นางพรรณี   ชิณกะธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกิตติชัย   นามเสนา
2. เด็กหญิงชมพูนุช   มีธรรม
3. เด็กหญิงสุนทราวรรณ์   บัพตา
 
1. นางสนธยา   จันทายืน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจริยา   กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงจิรนันท์   เหล่าเมืองกลาง
 
1. นางสนธยา   จันทายืน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายดนุสรณ์   จอมคำ
 
1. นางสนธยา   จันทายืน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวันชนะ    ศรีสุข
 
1. นางสาวเพ็ญทิวา    เชื้อกาญจน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    ฉิมพลี
 
1. นางนวพร   ป้องกัน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากร    จันทายืน
2. เด็กหญิงสุมิตตรา  คนเพียร
 
1. นางสาวนัฏฐา   นามเสนา
2. นางบัวสอน   ถ้ำหิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร   ถ้ำหิน
2. เด็กหญิงเกตุมณี   ทองมา
 
1. นางสาวนัฏฐา   นามเสนา
2. นางบัวสอน   ถ้ำหิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงรพีพร    พงษ์พรต
2. เด็กหญิงลลิตา   แก้วชารี
3. เด็กชายวาทภัทร    พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวนัฏฐา   นามเสนา
2. นางบัวสอน   ถ้ำหิน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันทร์ดอกรัก
2. เด็กชายปฐมพงศ์   นามเสนา
3. เด็กหญิงปิยวรรณ   เพ็ชรนอก
 
1. นางสาวนัฏฐา    นามเสนา
2. นางบัวสอน   ถ้ำหิน
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา   วงศ์งาน
 
1. นางพรรณี   ชิณกะธรรม