สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำย้อม
2. เด็กชายธนศักดิ์   ทองแก้ว
3. เด็กหญิงสรณีย์    วงไชยา
 
1. นางพรรณี   ชิณกะธรรม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากร    จันทายืน
2. เด็กหญิงสุมิตตรา  คนเพียร
 
1. นางสาวนัฏฐา   นามเสนา
2. นางบัวสอน   ถ้ำหิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร   ถ้ำหิน
2. เด็กหญิงเกตุมณี   ทองมา
 
1. นางสาวนัฏฐา   นามเสนา
2. นางบัวสอน   ถ้ำหิน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันทร์ดอกรัก
2. เด็กชายปฐมพงศ์   นามเสนา
3. เด็กหญิงปิยวรรณ   เพ็ชรนอก
 
1. นางสาวนัฏฐา    นามเสนา
2. นางบัวสอน   ถ้ำหิน