สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภสุตา  แสงมุข
 
1. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทา
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูอ่อน
 
1. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  บุญพูล
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุภาพร  เจริญรอย
 
1. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายสุริยา  บุญอ่อน
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงลลิศรินทร์  เจริญรอย
 
1. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญชุบ
2. เด็กชายทินกร  พิลา
3. เด็กหญิงธนัชชา  สาธิราช
 
1. นางสาวธัญมน  ยวนหมื่น
2. นายคำสอน  แก้วคำศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภู่อ่อน
2. เด็กหญิงปริญญา  พรมเพ็ญ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ประระทัง
 
1. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
2. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิชาดา  พันโบ
2. เด็กหญิงนันทิพา  จรลี
3. เด็กหญิงพิรยา  แช่มชื่น
 
1. นางชลธารา  ศิริวงศ์
2. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายคมกริช  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา  หอมทอง
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
2. นางสาวนางกชพรรณ   ถุระพัฒน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  ภาคทอง
 
1. นายมาณพ  ทมะนันต์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิมทอง
 
1. นายมาณพ  ทมะนันต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แข่งขันธ์
 
1. นายมาณพ  ทมะนันต์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงโนรีรัตน์  ธรรมวงศ์
 
1. นายมาณพ  ทมะนันต์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นลั่นทม
 
1. นายมาณพ  ทมะนันต์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  กอบแก้ว
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ตระทอง
3. เด็กชายวรวิทย์  ทยะราษฎร์
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
2. นางมลิวรรณ  ใชญัน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฐินันท์   ชมชื่น
2. นางสาวทัตสรวง   บุตรราช
3. นางสาวยศวดี   ก้อนนาค
 
1. นางอัญชิษฐา   วิชาพูล
2. นายวิศิษย์   ใชญัน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สีทา
2. เด็กหญิงวิภาดา  สืบสาว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  การัตน์
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นายวิศิษย์  ใชญัน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   บรรดาตั้ง
2. เด็กหญิงธีรเมธ   บุญภา
3. เด็กหญิงอรสา   กาละพันธ์
 
1. นางอัญชิษฐา   วิชาพูล
2. นางมลิวรรณ   ใชญัน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ปัตธรรมมา
2. เด็กหญิงเทพอักษร  พันเดช
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกริช   ทองนำ
2. นายธนากรณ์   อเนกา
 
1. นายวิศิษย์   ใชญัน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก่นอินทร์
2. เด็กหญิงวิชชุดา  คำมา
3. เด็กหญิงวิณิชยา  คำมา
4. เด็กหญิงศิรินดา  จัมปาโสม
5. เด็กหญิงสุนันทา  บุญลา
 
1. นางสาวรัชติยา  บัวโรย
2. นางสุชานันท์  รููปพรหม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   คำแสน
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แสงประสาร
3. เด็กชายศิริวัฒน์  ทัดทา
4. เด็กชายสุรชัย  อุดมพันธ์
5. เด็กหญิงเขมมิกา  เรือนกว้าง
 
1. นายพาชร  บุตรโท
2. นางสาววรัญญา  วงศ์จันทร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานิศา  ธนงค์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมลาย
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เขื่อนพงษ์
4. เด็กหญิงพรพนา  ทิพย์คำมี
5. เด็กหญิงศศิธร  กำเนิดสิงห์
 
1. นายมาณพ  ทมะนันต์
2. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงภควดี   สาริเพ็ง
 
1. นางสุชานันท์  รูปพรหม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอริยาภรณ์  บุญเลียง
 
1. นายพาชร  บุตรโท
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริษา  อุดมพันธ์
 
1. นายพาชร  บุตรโท
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงยุภาพร  ชุดทอง
 
1. นายพาชร  บุตรโท
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 16 1. เด็กชายวีรศักดิ์  จันลา
 
1. นายสุนธยาภรณ์  ปลื้มจิต
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  บรรดาตั้ง
3. เด็กหญิงชลิตา  วามะเกษ
4. เด็กหญิงญานิศา  ธนงค์
5. เด็กชายฐิติวัฒน์  ภู่อ่อน
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมลาย
7. เด็กหญิงธิชาดา  พันโบ
8. เด็กหญิงธิติมา  ทองปาน
9. เด็กชายธีรเมธ  บุญภา
10. เด็กชายนนทวัช  มูลแก้ว
11. เด็กหญิงนันทิพา  จรลี
12. เด็กหญิงนิตยา  บุญภา
13. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญรอย
14. เด็กหญิงปรางค์วิไล  มูลแก้ว
15. เด็กหญิงพรนภา  ทิพย์คำมี
16. เด็กหญิงพัชรา  ยงยืน
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นลั่นทม
18. เด็กชายพัฒนา  พรมเพ็ญ
19. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แข่งขัน
20. เด็กหญิงพิรยา  แช่มชื่น
21. เด็กหญิงยุพาภร  ชุดทอง
22. เด็กหญิงยุพเรศ  เหลากลม
23. เด็กหญิงรัตนวลี  บัวโรย
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยสืบ
25. เด็กหญิงวริษา  อุดมพันธ์
26. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงงาม
27. เด็กหญิงศศิธร  กำเนิดสิงห์
28. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุ่นเมือง
29. เด็กหญิงสุภาพร  เคียงวงศ์
30. เด็กชายสุรดิษ  เจริญวงศ์
31. เด็กชายสุรารักษ์  อเนกา
32. เด็กชายสุริยา  บุญอ่อน
33. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญภา
34. เด็กหญิงอรสา  กาละพันธ์
35. เด็กชายอริญชัย  มั่นวงศ์
36. เด็กหญิงอริยาภรณ์  บุญเลียง
37. เด็กหญิงอัยลดา  ห้อยไชยสงค์
38. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ฝึ่งผาย
39. เด็กชายอานนท์  จันทรา
40. เด็กหญิงอารียา  กันธบุปผา
 
1. นายคำสอน  แก้วคำศรี
2. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
3. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
4. นางมลิวรรณ  ใชญัน
5. นายวิรัตน์  จันละดา
6. นายวิศิษย์  ใชญัน
7. นายอนุชิต  ชูช้าง
8. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายการันย์  มั่นวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ประระทัง
 
1. นายวิรัตน์  จันละดา
2. นางมลิวรรณ  ใชญัน
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีทา
2. เด็กชายสรวิทย์  อินทเรือง
 
1. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
2. นายพาชร  บุตรโท
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงดวงฤดี  จันลา
2. เด็กหญิงพัชรา  ยงยืน
 
1. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
2. นายวิรัตน์  จันละดา
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาดาวดี  แพงทรัพย์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ทัดทา
 
1. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
2. นางสาววรัญญา  วงศ์จันทร์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนวลี   บัวโรย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   ไชยสืบ
3. เด็กหญิงสุภาพร   เคียงวงศ์
 
1. นางอัญชิษฐา   วิชาพูล
2. นางวิศิษย์   ใชญัน
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  เทียมทัศน์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญอ่อน
3. เด็กหญิงสิริโสภา  วันสา
 
1. นางสาวกัญรินทร์  ฐิตานนท์ธนโชติ
2. นางทิฆัมพร  สีทา