สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภู่อ่อน
2. เด็กหญิงปริญญา  พรมเพ็ญ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ประระทัง
 
1. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
2. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นลั่นทม
 
1. นายมาณพ  ทมะนันต์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอริยาภรณ์  บุญเลียง
 
1. นายพาชร  บุตรโท
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงยุภาพร  ชุดทอง
 
1. นายพาชร  บุตรโท