สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  บุญพูล
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุภาพร  เจริญรอย
 
1. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายสุริยา  บุญอ่อน
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญชุบ
2. เด็กชายทินกร  พิลา
3. เด็กหญิงธนัชชา  สาธิราช
 
1. นางสาวธัญมน  ยวนหมื่น
2. นายคำสอน  แก้วคำศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายคมกริช  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา  หอมทอง
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
2. นางสาวนางกชพรรณ   ถุระพัฒน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แข่งขันธ์
 
1. นายมาณพ  ทมะนันต์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานิศา  ธนงค์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมลาย
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เขื่อนพงษ์
4. เด็กหญิงพรพนา  ทิพย์คำมี
5. เด็กหญิงศศิธร  กำเนิดสิงห์
 
1. นายมาณพ  ทมะนันต์
2. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงภควดี   สาริเพ็ง
 
1. นางสุชานันท์  รูปพรหม