สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 1. นางสาวปวีณ์สุดา  หอมกะวาน
 
1. นายลุมพี  สมพบ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลศิริ  ชายแก้ว
2. เด็กหญิงจิตรลดา  จันทร์ถาวร
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  วามะเกษ
 
1. นางสาวรชยา  วิเศษสังข์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายชลันธร   ยาตรา
2. เด็กชายยุทธชัย   โพธิ์ธา
 
1. นายปิยะชัย   แน่นอุดร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายทวีศักดิ์   ฤาชา
2. เด็กชายสุริยา   นนพละ
 
1. นางวิราวรรณ   บ่อแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนพร  กาละพันธ์
2. เด็กหญิงธนิษฏา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงปรียา  พจน์ขจร
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ปะวะถา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  แป้นทอง
 
1. นางสาวรชยา  วิเศษสังข์
2. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  นนพละ
2. เด็กชายธนาพร  อเนกา
 
1. นายนายจันทรนิกร  ก้อนคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิติมา  อุ่นเมือง
 
1. นายจันทร์นิกรณ์  ก้อนคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล   สอนสุข
 
1. นางสาวดอกจันทร์   ยาตรา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณษา  สุดตา
 
1. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แป้นทอง
 
1. นางสาวรชยา  วิเศษสังข์
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสรา  กัณหาวัน
2. เด็กชายใกล้รุ่ง  เครือคำ
3. เด็กชายไพรวรรณ  สิทธิ
 
1. นายปิยชัย  แน่นอุดร
2. นางวิราวรรณ  บ่อแก้ว
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิทย์  อ่อนตาม
2. เด็กชายภูริณัฐ  จันทะเสน
3. เด็กชายสวิตต์  ซารัมย์
 
1. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
2. นางวิราวรรณ  บ่อแก้ว
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชีด้วง
2. เด็กชายธนานพ  บุญลา
3. เด็กชายเจษฎา  ตั้งจิตสิริสุข
 
1. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
2. นางวิราวรรณ  บ่อแก้ว
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายคมสัน  สำราญรื่น
2. เด็กชายทรงวุฒิ  จันทะเนตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีตะโชติ
 
1. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
2. นางสาวรชยา  วิเศษสังข์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายชมภู่  จุลวงษ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  นนพละ
3. เด็กหญิงวรานุช  ผุสดี
 
1. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
2. นางวิราวรรณ  บ่อแก้ว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปณิดา   วงค์พรมมา
2. เด็กหญิงภัชราพา   พงษ์เสือ
3. เด็กหญิงอารยา   อเนกา
 
1. นางสุพรรษา   อัครศรีวงษ์
2. นางสาวอัญชนา   กุลบุตร
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยา  วริสาน
 
1. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นลั่นทม
 
1. นางปรารถนา  นนทบุตร
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายวโรดม  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพวรรณ  งามหอม
 
1. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทินี  สุดดี
 
1. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิลัดดา  ชาตรี
2. เด็กชายธีระเดช  แสนลา
3. เด็กหญิงพุทธกานน์  โฉมมา
4. เด็กหญิงศศิภา  แสนวงษ์
5. เด็กชายสุพิษ  หินแรง
6. เด็กหญิงเขมจิรา  สุดตา
7. เด็กหญิงเบญญาธิดา  สุดตา
 
1. นางปรารถนา  นนทบุตร
2. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา
3. นางสาวศิริวรรณ   คล้ายคลึง
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายก้องสยาม  ปูคะทา
2. เด็กชายนราวิชญ์  นนท์พละ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คล้ายคลึง
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัชพงษ์  กาละพันธ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีตะโชติ
 
1. นายคณาธิป  เวชกามา
2. นางสาวมณีพร  บุญสูง