สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลศิริ  ชายแก้ว
2. เด็กหญิงจิตรลดา  จันทร์ถาวร
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  วามะเกษ
 
1. นางสาวรชยา  วิเศษสังข์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายทวีศักดิ์   ฤาชา
2. เด็กชายสุริยา   นนพละ
 
1. นางวิราวรรณ   บ่อแก้ว
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายก้องสยาม  ปูคะทา
2. เด็กชายนราวิชญ์  นนท์พละ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คล้ายคลึง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัชพงษ์  กาละพันธ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีตะโชติ
 
1. นายคณาธิป  เวชกามา
2. นางสาวมณีพร  บุญสูง