สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายชลันธร   ยาตรา
2. เด็กชายยุทธชัย   โพธิ์ธา
 
1. นายปิยะชัย   แน่นอุดร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล   สอนสุข
 
1. นางสาวดอกจันทร์   ยาตรา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายชมภู่  จุลวงษ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  นนพละ
3. เด็กหญิงวรานุช  ผุสดี
 
1. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
2. นางวิราวรรณ  บ่อแก้ว
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายวโรดม  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา