สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหอม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงเขมนิจ   เสตะพะ
 
1. นางช่อเพชร    เย็นใจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติชน   จันทะนาม
 
1. นางสาวลลิดา   กันหาวัล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 7    
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงลลิดา   เหมคุณ
2. เด็กหญิงอุมากรณ์   พรหมสว่าง
3. เด็กหญิงเอ่ยเชิญขวัญ    เย็นใจ
 
1. นางสาววิยะดา   นนพล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนัย    เชื้อสิงห์
2. เด็กหญิงปราณปรียา   เสตะพะ
3. เด็กชายวิรุฬห์ ค่  ค่าแพง
 
1. นางสาวลลิตา  กันหาวัล
2. นางมวลศรี  สุวรรณโค
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพรรษ  ทุมเก่า
2. เด็กหญิงบรรทืตา  ชุลี
3. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  อับปการจน์