สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหอม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงเขมนิจ   เสตะพะ
 
1. นางช่อเพชร    เย็นใจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงลลิดา   เหมคุณ
2. เด็กหญิงอุมากรณ์   พรหมสว่าง
3. เด็กหญิงเอ่ยเชิญขวัญ    เย็นใจ
 
1. นางสาววิยะดา   นนพล