สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหอม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 7    
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนัย    เชื้อสิงห์
2. เด็กหญิงปราณปรียา   เสตะพะ
3. เด็กชายวิรุฬห์ ค่  ค่าแพง
 
1. นางสาวลลิตา  กันหาวัล
2. นางมวลศรี  สุวรรณโค
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพรรษ  ทุมเก่า
2. เด็กหญิงบรรทืตา  ชุลี
3. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  อับปการจน์