สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงภัทรานี  เพชรกาศ
 
1. นางจันทร์แข  เชื้อช้าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  นามผล
 
1. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอรทัย  ดวงบุบผา
 
1. นางสำลี  ดวงบุบผา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัชชา  แพงเหล่า
 
1. นางสาวสง่า   มารุตะพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายทินกร  บุตรจันทร์
2. เด็กชายพงศกร  ศรศรี
3. เด็กชายสิทธิโชค  เรืองเดช
 
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงนภาพร  วารีพัฒน์
 
1. นางรัตนา  จันทอก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิฤดี  แก้วชมภู
2. เด็กหญิงอาทิตยาพร  สิมกันยา
 
1. นางสาววีระวรรณ  ยิ่งยืน
2. นางสาวธิดารัตน์  วิลามาศ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตรา  โคตรนาม
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  ภาคโพธิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ขันขวา
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
2. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฎฐ์  ถิรรัฐเศรษฐ์
2. เด็กหญิงญานิดา  มิ่งมูล
3. เด็กชายทัศนัย  สืบดี
4. เด็กหญิงนิชกานต์  รื่นเริง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  แน่นดี
6. เด็กหญิงวริศรา  คำปัน
 
1. นางวิลาวัณย์  คำวัน
2. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
3. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  กาติวงค์
2. เด็กหญิงทิพย์พร  สีสะอาด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อสกล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วิลามาศ
2. นางสาววีระวรรณ  ยิ่งยืน