สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิฤดี  แก้วชมภู
2. เด็กหญิงอาทิตยาพร  สิมกันยา
 
1. นางสาววีระวรรณ  ยิ่งยืน
2. นางสาวธิดารัตน์  วิลามาศ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตรา  โคตรนาม
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  ภาคโพธิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ขันขวา
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
2. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฎฐ์  ถิรรัฐเศรษฐ์
2. เด็กหญิงญานิดา  มิ่งมูล
3. เด็กชายทัศนัย  สืบดี
4. เด็กหญิงนิชกานต์  รื่นเริง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  แน่นดี
6. เด็กหญิงวริศรา  คำปัน
 
1. นางวิลาวัณย์  คำวัน
2. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
3. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  กาติวงค์
2. เด็กหญิงทิพย์พร  สีสะอาด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อสกล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วิลามาศ
2. นางสาววีระวรรณ  ยิ่งยืน