สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงนรินทร  บริบาล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันอุษา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เมืองแสน
 
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีระศักดิ์  อินทร์หอม
2. เด็กชายวิษณุพงษ์  บุญเนา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ชาวเมืองโขง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา   แสนเสนา
2. เด็กหญิงพีรยา  สมสุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จำปาพันธ์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ปัญญาไว
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อันคำวงศ์
 
1. นางสาวกนิษฐา  วันทา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงนวพร  ภักดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวขาว
 
1. นางวายุรี  มั่นยืน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ขาวสะอาด
2. เด็กชายธนวัฒน์  พวงมาลี
3. เด็กชายนที  วงศีลา
 
1. นายสมเพียร  คำชมภู
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายอุทัย  อินอินพวง
 
1. นายสมเพียร  คำชมภู