สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิรินภา    ลาพัน
 
1. นางวันดี   ทองศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลาภเงิน
2. เด็กหญิงไอรดา   ยิ่งยง
 
1. นางวันดี   ทองศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธันญบูรณ์    พันตา
 
1. นางวิภาวรรณ   ขันเลข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงดารินทร์   มณีภาค
2. เด็กหญิงนิภาวดี    บุตรสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   ด่อนแผ้ว
4. เด็กหญิงอรทัย   ทีรวม
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ   นิลทอง
 
1. นางกัญญาภัค   โคระรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิรินภา   ลาพ้น
 
1. นางวันดี   ทองศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิพัฒน์ชนก   ไชยพันโท
 
1. นางยุวดี   สุดเสน่ห์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร   โทกะพันธ์
 
1. นางวันดี   ทองศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิตา   เสลาทอง
 
1. นายดิเรก   แบนประชา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิญชาน์   ปวะบุตร
 
1. นางวันดี  ทองศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงนัฏกร   วงศ์ชาลี
 
1. นายดิเรก   แบนประชา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายจารุศันย์   อักคัง
 
1. นายประวิทย์   ดอกจันทร์ลี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์    นพศรี
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์   สุขบุญ
 
1. นายทรงวุฒิ   ชนะพาห์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นันตะบุตร
2. เด็กชายสืบศักดิ์   หวังคำลุน
 
1. นายทรงวุฒิ   ชนะพาห์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายกอบเดช   วิชัยแสน
2. เด็กชายชนะชัย   นพศรี
 
1. นายทรงวุฒิ   ชนะพาห์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิรดา   ศรีชาเนตร์
2. เด็กหญิงพรพรรณ   พรมจันทร์
3. เด็กหญิงสลินทิพย์   ป่อยยิ้ม
 
1. นางยุวดี   สุดเสน่ห์
2. นางรัตน์   เท่าทอง