สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงตรีรสา  เหลาเคน
 
1. นางขวัญใจ  ปาลาพงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกมลนัทธ์  ปาลา
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  สิถิระบุตร
 
1. นางสาวสุพิศ  อุทธา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย