สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงเขมจิรา  สายเนตร
 
1. นางปาริชาติ  ทองพิมพ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  วิชาบูล
2. เด็กหญิงดุสิตา  เสนาจ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  วันนา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย
2. นางสาวสุพิศ  อุตทา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายพงศดายุ  เข็งนอก
 
1. นางถมยา  มีชัย