สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานไพลิน  โทบุตร
 
1. นางสาวธมนวรรณ  อ่อนตาม
2. นางสาวธมนวรรณ  อ่อนตาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชปคัลภ์  มั่งคั่ง
2. เด็กชายพัสสน  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาภา  กุลธานี
 
1. นางถมยา  มีชัย
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิชา  นพเคราะห์
2. เด็กหญิงนาตยา  อินนา
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญยะ
4. เด็กชายปวริศ  อินนา
5. เด็กหญิงพักตร์วิภา  หวังสระกลาง
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพทย์กระโทก
7. เด็กชายพิสิษฐ์  เหลาผา
8. เด็กชายภาณุพงศ์  แสงตะวัน
9. เด็กชายวัชรบูรณ์  บัวนาค
10. เด็กชายศิวัช  คณาดา
 
1. นางสาวธมนวรรณ  อ่อนตาม
2. นางสาวรัศมี  จรรยาเลิศ
3. นางขวัญใจ  ปาลาพงศ์