สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรประเสริฐ   สุนนท์กุล
 
1. นายสน    โจระสา
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขันทอง   กนารักษ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิต   ทองบ่อ
3. เด็กหญิงดาภา   อินเพ็ญ
4. เด็กหญิงทรธิดา  เจริญเชาว์
5. เด็กหญิงพรศิริ   แก่นสาร
6. เด็กหญิงมนัสนันท์    ผลจันทร์
7. เด็กหญิงรุ่งนภา   เพ็ญจันทร์
 
1. นางปภาดา   สกุลว่องไว
2. นางสาวอัญชลี  ศรีบุญ
3. นางสาววิลัยวัลย์   วยะลุน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หารสาร
2. เด็กหญิงปนัดดา  สามัคคี
3. เด็กหญิงพัชราภา  บุญทวี
 
1. นางสาวประนอม  อัปกาญจน์