สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายโสธร   หนูไพร
 
1. นางสาวน้ำฝน   สิงห์โต
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา   เมืองหล้า
 
1. นางสาวนรินทร์รัตน์   มั่นชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93.5 ทอง 5 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    มะปรางค์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์    เดชคำภู
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัสสร   แสวงนาม
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์   ประโยชน์มี
3. เด็กหญิงศิริภาภรณ์    วงศ์ละคร
4. เด็กหญิงสภกันยา   คำใบ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   สีหาบุตร
6. เด็กหญิงแพรวนภา   สุธรรมวงศ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   เดชคำภู
2. นางสาวน้ำฝน   สิงโต
3. นางพัทธนันท์   จิตรตระกูลวิริยะ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา   ผลทวี
2. เด็กหญิงฐิติพร   ภววิจารณ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์โต
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   เดชคำภู
2. นางศิรัญญา   ศรีปราชญ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร   สายทอง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา   คำภิลา
3. เด็กหญิงภนิศา    ไฝดี
 
1. นางรัตน์ติญา   ครึ่งมี
2. นางสาวลัดดาวัลย์   คัทมาร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระชัย   สุธรรมวงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   คัทมาร