สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมเคน
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิชดาพร  สุขสานต์
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายภานุพงษ์  เจิ้ง
2. เด็กหญิงมยุรี  ปามุทา
3. เด็กหญิงอรัญญา   รูปคม
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายชิณกร  สัจธรรม
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มัตผา
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงวราพร  ชอบเพื่อน
3. เด็กหญิงสุธิมา  ตรีสาตร์
4. เด็กหญิงอภิญญา   สีวะสา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงทอง
 
1. นางสาวศักดิ์ศรี  ทาระพันธ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนฤเบศร์  นอลา
2. เด็กชายไพรัตน์  ปรากฏ
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทะนาม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงอภิญญา   ดำรงรักษ์
 
1. นางบัญชี   พรมลาย