สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริญญา  สลางสิงห์
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พลเทพ
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุมคำ
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ดวงบุบผา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จิระพงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุวนันท์  สุขเสริม
2. เด็กหญิงรัชนี  ศรีอ้วน
3. เด็กหญิงศิริประภา  สาระราช
 
1. นางสุธิดา  ธรรมสัตย์
2. นายโผน  ทองเนตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา   วิชาชัย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ   สีลับสี
3. เด็กหญิงเมขลา   เสนาธง
 
1. นางสุธิดา   ธรรมสัตย์
2. นายโผน   ทองเนตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลัดกลับ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกียงคำ
 
1. นางชนิดาพร  ทาเทพ
2. นางสาวบุษบา  บุญเติม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร   แฝงเมืองคุก
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลาเบิกบาน
 
1. นางสาวศักดิ์ศรี  ทาระพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  ปรากฎ
 
1. นายโผน  ทองเนตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงภิญญาพัชต์  ภาษี
 
1. นางสลิลลา  เวชพูล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทร์นุดา  พุทธรักษา
 
1. นางสาววาสนา  เป็นมงคล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงวนิดา  กองคำ
2. เด็กหญิงสุจิรา  จิตรีศิลป์
3. เด็กหญิงอภิสรา  บุญหลาย
 
1. นางสาวบุษบา  บุญเติม
2. นายโกศล  ปัฐพี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารี   หลอดคำ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ   โคตรปุ้ย
3. เด็กหญิงสุริยา   คุณาชัย
 
1. นางสุธิดา   ธรรมสัตย์
2. นางบัญชี   พรมลาย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุพล   เมืองนาม
2. นายจักรกฤษณ์   กุติการ
3. นายภูมริน   หมุนสิงห์
 
1. นายอดิศักดิ์   จันทะนาม
2. นายสิริสมภพ   สุดแสง
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยารัศมิ์  ชาพิภักดิ์
2. เด็กหญิงปุญญิศา  หาระบุตร
3. เด็กหญิงสายน้ำ  สัจธรรม
 
1. นางแทนลัดดา  ปัฐพี
2. นางสาววนาลี  โสรส