สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  ภารเวช
 
1. นางสาวสำเนียง  เสริมทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัคธิดา  ภาระเวช
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พัดทอง
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คุณพาที
 
1. นางสาวณภัทรพร  ศรีนวล
2. นางสาวบุษรา  พุดผา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงดารา  นาหว้า
2. เด็กชายธีรพล  แก้วนพคุณ
 
1. นายประกาศิต  สิทธิสระดู่
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  พัดทอง
 
1. นางสาวมนัญชยา  ลีฮวด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อินทอง
 
1. นางสาวมนัญชยา  ลีฮวด
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงชุติพร  เจริญชาติ
2. เด็กชายพนา  กัลยางาม
 
1. นายประกาศิต  สิทธิสระดู่
2. นายวินัย  สายทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคทอง
2. เด็กหญิงลิดาวรรณ  กลิ่นหอม
 
1. นายกิตติชัย  บุรัสการ
2. นางสาวเพชรลดา  จันเพ็ง
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกานดา  ภาระเวช
2. เด็กชายณัฐกร  ดวงแก้ว
3. เด็กชายรัตนชัย  ภาระเวช
 
1. นางจิระนันท์  การิสุข
2. นางสำเนียง  เสริมทรัพย์