สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัคธิดา  ภาระเวช
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พัดทอง
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คุณพาที
 
1. นางสาวณภัทรพร  ศรีนวล
2. นางสาวบุษรา  พุดผา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงดารา  นาหว้า
2. เด็กชายธีรพล  แก้วนพคุณ
 
1. นายประกาศิต  สิทธิสระดู่
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงชุติพร  เจริญชาติ
2. เด็กชายพนา  กัลยางาม
 
1. นายประกาศิต  สิทธิสระดู่
2. นายวินัย  สายทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคทอง
2. เด็กหญิงลิดาวรรณ  กลิ่นหอม
 
1. นายกิตติชัย  บุรัสการ
2. นางสาวเพชรลดา  จันเพ็ง