สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเกริกกรรชัย   ปัถวิง
 
1. นางอรพิน    ปวะบุตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ชายผา
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   สุมาลี
 
1. นายสมบัติ   วงศ์บุรัชการ