สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภัสรา  แสงสุขวาว
 
1. นางผุสดี  ก้อนโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายนราพงษ์ ตูมนอก  ตูมนอก
 
1. นางผุสดี  ก้อนโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายเสกสรร  สัตย์ธรรม
 
1. นายแปลงชาติ  ขันตีจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐภูมิ   สังมะโคตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทองลิ้มสุด
 
1. นางสิริพัชรสุดา   อินทจร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   เผ่าคนชม
2. เด็กชายฤทธิชัย   สาระคำ
 
1. นางลิศรา   เสนคำวงศ์
2. นางพิณทิพย์   ลือนาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   สงค์สุข
2. เด็กหญิงพรนภา   ทาก้อน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   บุหงา
4. เด็กหญิงวรรณนิภา   นันทวงศ์
5. เด็กหญิงสริตา   เกษดี
6. เด็กหญิงสุพรรษา   ยินดี
7. เด็กหญิงอรณิชา   หลาบศิริ
8. เด็กหญิงอาภัสรา   หลาบศิริ
9. เด็กหญิงเพียงพอ   จุดาบุตร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แก้วกอ
 
1. นางลิศรา   เสนคำวงศ์
2. นางพิณทิพย์   ลือนาม
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ชาภิพักตร์
2. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์ภา
3. เด็กชายธีรพัฒน์  วงศ์ภา
4. เด็กหญิงบุญญากานตร์  ลานศรี
5. เด็กหญิงปาณิสราภา  เกษมสันต์
6. เด็กหญิงพิริสา  วงศ์ภา
7. เด็กชายฤทธิชัย  สาระคำ
8. เด็กหญิงสุพิชชา   ชัยวงษ์
 
1. นางลิศรา  เสนคำวงค์
2. นางสุมาลี  สีพิมพ์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สายทิพย์
2. เด็กชายณัฐพล   ผลจันทร์
3. เด็กชายสัณหรัฐ   พันธ์ทอง
 
1. นางคูณมี   ใจแก้ว
2. นางจันทร์ส่อง  สายทิพย์