สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายเสกสรร  สัตย์ธรรม
 
1. นายแปลงชาติ  ขันตีจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐภูมิ   สังมะโคตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทองลิ้มสุด
 
1. นางสิริพัชรสุดา   อินทจร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   เผ่าคนชม
2. เด็กชายฤทธิชัย   สาระคำ
 
1. นางลิศรา   เสนคำวงศ์
2. นางพิณทิพย์   ลือนาม
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สายทิพย์
2. เด็กชายณัฐพล   ผลจันทร์
3. เด็กชายสัณหรัฐ   พันธ์ทอง
 
1. นางคูณมี   ใจแก้ว
2. นางจันทร์ส่อง  สายทิพย์