สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงคำพลอย  นัยนามาตร
 
1. นางจุรีรัตน์  โยชะออน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขวัญธิวา  อุไร
 
1. นางจุรีรัตน์  โยชะออน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อุ้ยวงค์
2. เด็กหญิงสุชาดา  วิชัย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ตุ้ยคำ
 
1. นางจุรีรัตน์  โยชะออน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกฤชณรงค์  สายกระสุน
2. เด็กชายพรหมลิขิต  แสงชัย
 
1. นายสมวาท  โทแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลยา   อินธิแสง
 
1. นายสัมมา  สามัตถิยะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภจิตร  คำไฮ
 
1. นายสัมมา  สามัตถิยะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายเพิ่มพร  อมรสิน
 
1. นายัสัมมา  สามัตถิยะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กชายอัครพงษ์  สุภาษร
 
1. นายสัมมา  สามัตถิยะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายจัฏวา   สุทิพัฒน์โมจี
 
1. นางพรนิภา  สุโพธิ์ภาค
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายวีระศักดิ์    กาฬะปักษิณ
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กลมเกลี้ยง
 
1. นางพรนิภา  สุโพธิ์ภาค
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภกานต์   พลอยหิน
 
1. นายสัมมา ะ  สามัตถิย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิรัตน์   มัชฌิมะบุระ
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงธิติสุดา  พิมม์สวย
 
1. นางพรนิภา  สุโพธิ์ภาค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงทายดาว   ทาทอง
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายวิศรุทธ์   นวนิยม
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร   ก้อนคำ
 
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงนัฐชพร   บุญทวี
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายยุทธภูมิ  อุ่นคำ
2. เด็กชายสุรชาติ  แสงทอง
 
1. นายดำรงเกียรติ  วันทา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ดีชุ่ม
2. เด็กชายธนารักษ์  พรมอินแก้ว
 
1. นายดำรงเกียรติ  วันทา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายสุรชาติ  แสงทอง
2. เด็กชายอิทธิชัย  แสงสุกวาว
 
1. นายดำรงเกียรติ  วันทา