สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงคำพลอย  นัยนามาตร
 
1. นางจุรีรัตน์  โยชะออน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขวัญธิวา  อุไร
 
1. นางจุรีรัตน์  โยชะออน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลยา   อินธิแสง
 
1. นายสัมมา  สามัตถิยะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายเพิ่มพร  อมรสิน
 
1. นายัสัมมา  สามัตถิยะ