สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อุ้ยวงค์
2. เด็กหญิงสุชาดา  วิชัย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ตุ้ยคำ
 
1. นางจุรีรัตน์  โยชะออน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกฤชณรงค์  สายกระสุน
2. เด็กชายพรหมลิขิต  แสงชัย
 
1. นายสมวาท  โทแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงทายดาว   ทาทอง
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายยุทธภูมิ  อุ่นคำ
2. เด็กชายสุรชาติ  แสงทอง
 
1. นายดำรงเกียรติ  วันทา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายสุรชาติ  แสงทอง
2. เด็กชายอิทธิชัย  แสงสุกวาว
 
1. นายดำรงเกียรติ  วันทา