สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภจิตร  คำไฮ
 
1. นายสัมมา  สามัตถิยะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กชายอัครพงษ์  สุภาษร
 
1. นายสัมมา  สามัตถิยะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายจัฏวา   สุทิพัฒน์โมจี
 
1. นางพรนิภา  สุโพธิ์ภาค
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายวีระศักดิ์    กาฬะปักษิณ
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กลมเกลี้ยง
 
1. นางพรนิภา  สุโพธิ์ภาค
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภกานต์   พลอยหิน
 
1. นายสัมมา ะ  สามัตถิย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิรัตน์   มัชฌิมะบุระ
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงธิติสุดา  พิมม์สวย
 
1. นางพรนิภา  สุโพธิ์ภาค
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายวิศรุทธ์   นวนิยม
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร   ก้อนคำ
 
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงนัฐชพร   บุญทวี
 
1. นายสัมมา   สามัตถิยะ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ดีชุ่ม
2. เด็กชายธนารักษ์  พรมอินแก้ว
 
1. นายดำรงเกียรติ  วันทา