สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิกุล  สังข์เงิน
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงบัวเรียน  โคตนาม
 
1. นางสาววาที  ศรีวัฒนานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิรานัน  บุญภูมิ
 
1. นางสาววาที  ศรีวัฒนานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวิชชุดา  สุภาษร
2. เด็กหญิงสุพัฒน์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอนัญญา  ทองดำ
 
1. นางนภาพร  อุ่นชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขันตรี
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โสดา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชมกลิ่น
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
2. นางเบญจริษา  ริมสกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ดาทา
2. เด็กหญิงเกษดาทิพย์  จูมไชย
 
1. นางสาววาที  ศรีวัฒนานนท์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงอธิติยา  ทับทิมอ่อน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แท่นคำ
2. นางสาววิไลลักษณ์  มูลณี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนคำ
2. เด็กหญิงวิชชุดา  สุภาษร
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  กะตะจิต
4. เด็กหญิงศุภานัน  วยะลุน
5. เด็กหญิงอรอนง  โคตรสา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  มูลณี
2. นายจิระพล  เฮ้ามาชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนคำ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทับทิมอ่อน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศาตร์
4. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทะมาศ
5. เด็กหญิงเมตตา  บุญเนตร
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
2. นางเบญจริษา  ริมสกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดีล้น
2. เด็กหญิงนันทิดา  ทิพมูล
3. เด็กชายพชรพล  สีสุข
4. เด็กชายวาคี  พูลภาพ
 
1. นางสาววิทิณี  ศรีวัฒนานนท์
2. นางเบญจริษา  ริมสกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาเลิศ
2. เด็กหญิงจิตตินันท์  จันทร์สุตะ
3. เด็กหญิงจุฑาภา  ประชากุล
4. เด็กหญิงพรธิดา  ธนะจินดา
5. เด็กหญิงมริษา  ชมกลิ่น
6. เด็กหญิงมัณฑนา  คำภู
7. เด็กหญิงวัลภา  ธนะจินดา
8. เด็กหญิงวิชุดา  อาษาเหลา
9. เด็กหญิงอรทัย  สังข์เงิน
10. เด็กหญิงเมตตา  บุญเนตร
 
1. นายจิระพล  เฮ้ามาชัย
2. นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง
3. นางเบญจริษา  ริมสกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายทศพล   พรรณนา
 
1. นางเบญจริษา   ริมสกุล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงประภัสสร    คำพันธ์
 
1. นายวลัญช์   จิตต์บรรเทิง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงสิริญาภรณ์   ดาทา
 
1. นางสาววาทินี   ศรีวัฒนานนท์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดีล้น
 
1. นางเบญจริษา  ริมสกุล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภสร  ลานนท์
2. เด็กหญิงวนิดา  ทับทิมอ่อน
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  พิกุล
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
2. นางสาวมณีโชติ  โลหะชิน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญเรือน
2. เด็กชายรัตติกร  ทีฆายุพรรค
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
2. นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายธนายุทธ  แก้วเพชร
2. เด็กชายนพรัตน์  ดอนกระจ่าง
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
2. นายวลัญว์  จิตต์บันเทิง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลดา   จันทร์ใส
2. เด็กหญิงรจนา   ดำงาม
3. เด็กหญิงเยาวพา   เพ็งสว่าง
 
1. นายถนอม   พัฒพินิจ
2. นางสาววิไลลักษณ์   มูลณี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    หนูดี
2. เด็กหญิงรัดดา   อุ่นสี
3. เด็กหญิงอริญา   คำกันหา
 
1. นางสาวมณีโชติ   โลหะชิน
2. นางสาววาทินี   ศรีวัฒนานนท์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ลาดโพธิ์
2. เด็กหญิงดวงเดือน  สิงห์อาจ
3. เด็กหญิงสุภวิตา  สีทา
 
1. นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง
2. นายสังวร  ไอครรัมย์
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอติธิญา  หอมหวน
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอติธิญา  หอมหวล
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มูลพันธ์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชมภูหนู
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สมงาม
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
2. นางสาวมณีโชติ  โลหะชิน
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นางนภาพร  อุ่นชัย