สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิกุล  สังข์เงิน
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิรานัน  บุญภูมิ
 
1. นางสาววาที  ศรีวัฒนานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ดาทา
2. เด็กหญิงเกษดาทิพย์  จูมไชย
 
1. นางสาววาที  ศรีวัฒนานนท์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงอธิติยา  ทับทิมอ่อน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แท่นคำ
2. นางสาววิไลลักษณ์  มูลณี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงสิริญาภรณ์   ดาทา
 
1. นางสาววาทินี   ศรีวัฒนานนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดีล้น
 
1. นางเบญจริษา  ริมสกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายธนายุทธ  แก้วเพชร
2. เด็กชายนพรัตน์  ดอนกระจ่าง
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
2. นายวลัญว์  จิตต์บันเทิง