สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดีล้น
2. เด็กหญิงนันทิดา  ทิพมูล
3. เด็กชายพชรพล  สีสุข
4. เด็กชายวาคี  พูลภาพ
 
1. นางสาววิทิณี  ศรีวัฒนานนท์
2. นางเบญจริษา  ริมสกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายทศพล   พรรณนา
 
1. นางเบญจริษา   ริมสกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงประภัสสร    คำพันธ์
 
1. นายวลัญช์   จิตต์บรรเทิง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภสร  ลานนท์
2. เด็กหญิงวนิดา  ทับทิมอ่อน
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  พิกุล
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
2. นางสาวมณีโชติ  โลหะชิน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญเรือน
2. เด็กชายรัตติกร  ทีฆายุพรรค
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
2. นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลดา   จันทร์ใส
2. เด็กหญิงรจนา   ดำงาม
3. เด็กหญิงเยาวพา   เพ็งสว่าง
 
1. นายถนอม   พัฒพินิจ
2. นางสาววิไลลักษณ์   มูลณี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    หนูดี
2. เด็กหญิงรัดดา   อุ่นสี
3. เด็กหญิงอริญา   คำกันหา
 
1. นางสาวมณีโชติ   โลหะชิน
2. นางสาววาทินี   ศรีวัฒนานนท์
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มูลพันธ์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชมภูหนู
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สมงาม
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
2. นางสาวมณีโชติ  โลหะชิน
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นางนภาพร  อุ่นชัย