สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  แสนเสนา
 
1. นายประสิทธิ์  วิลามาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัธราพร  ปัญญายงค์
 
1. นางประสิทธิ์  วิลามาศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชัยมงคล  ภูคะฮาด
2. เด็กชายปฐมพงษ์  สุวรรณมาลี
 
1. นายวรวุฒิ  ยุตะวัน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนุดม  ยุวบุตร
2. เด็กชายณัฐนัย  โคตรสมบัติ
3. เด็กชายธีระศักดิ์  คงยิ่ง
4. เด็กชายพัชระ  ด้านเนาลา
5. เด็กชายรพีพัฒน์  ปินะกาเส
6. เด็กชายรพีภัทร  ศิลชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแมน  บุญวัง
2. นางจิดาภา  อมรินทรฤาชัย
3. นายวรวุฒิ  ยุตะวัน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาเผือก
2. เด็กหญิงนริศราภรณ์  โคตรสมบัติ
3. เด็กชายพันธดลย์  สีสะอาด
 
1. นางสาววโรชญา  สีจันแดง
2. นางสาวมยุรี  โคตรสมบัติ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรวิภา  อุดมญาติ
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  พิมพาลัย
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อามาต
 
1. นางนันทิกร  พันธ์จันทร์
2. นางสาวนฐพร  ชูญาติ