สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  แสนเสนา
 
1. นายประสิทธิ์  วิลามาศ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาเผือก
2. เด็กหญิงนริศราภรณ์  โคตรสมบัติ
3. เด็กชายพันธดลย์  สีสะอาด
 
1. นางสาววโรชญา  สีจันแดง
2. นางสาวมยุรี  โคตรสมบัติ