สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัธราพร  ปัญญายงค์
 
1. นางประสิทธิ์  วิลามาศ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนุดม  ยุวบุตร
2. เด็กชายณัฐนัย  โคตรสมบัติ
3. เด็กชายธีระศักดิ์  คงยิ่ง
4. เด็กชายพัชระ  ด้านเนาลา
5. เด็กชายรพีพัฒน์  ปินะกาเส
6. เด็กชายรพีภัทร  ศิลชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแมน  บุญวัง
2. นางจิดาภา  อมรินทรฤาชัย
3. นายวรวุฒิ  ยุตะวัน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรวิภา  อุดมญาติ
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  พิมพาลัย
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อามาต
 
1. นางนันทิกร  พันธ์จันทร์
2. นางสาวนฐพร  ชูญาติ