สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร   ถิ่นนาเมือง
2. เด็กชายเขมรัตน์  แสงจันทร์นวล
 
1. นายปริญญา   ผกานนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์มลธารัตน์   คำกุณา
2. เด็กหญิงนิธิพร   ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงลลิตา   ใจใหญ่
4. เด็กหญิงศรารินทร์  เปลี่ยนจันทร์
5. เด็กหญิงศิรินภา   ทาวะรมย์
 
1. นางพิมลมาศ   มูลสิน
2. นายวุฒิชัย   อุ่นคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  เกลี้ยงทอง
2. เด็กหญิงอธิชนันท์  รักไทย
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พรหมสิทธิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ด้วงพิทักษ์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  พรมงาม
3. เด็กหญิงภัสราภรณ์   ชมพูพื้น
4. เด็กหญิงสุภาวดี   ขาวสะอาด
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สีราชา
6. เด็กหญิงอภิญญา   สายดี
 
1. นางอมรินทร์   แสงสุขวาว
2. นางกมลวรรณ   พรหมสิทธิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์   ประกาศ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   ประสานทอง
3. เด็กหญิงเบญวรรณ   บุญตา
 
1. นางอมรินทร์   แสงสุกวาว
2. นางสาวกมลวรรณ   พรหมสิทธิ์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา   บุญตา
 
1. นางพัทยา  สาสนาม
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายทยากร  เชื้อดี
2. เด็กชายธีรภัทร   ป้อมทรัพย์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   สุระพันธ์
 
1. นางสาวกมลวรรรณ  พรหมสิทธิ์
2. นายวุฒิชัย   อุ่นคำ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล   ป้องพันธ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา   คำกุณา
3. เด็กหญิงเทียนทอง   บุญตา
 
1. นางสาวกมลวรรรณ   พรหมสิทธิ์
2. นายวุฒิชัย   อุ่นคำ