สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชาลินี  เข็มสีดา
2. เด็กหญิงทิตยา  ศรีพรมมา
3. เด็กชายเอกพล  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วพวง
2. นางสาววิไลภรณ์  หอมจำปา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองพิมาย
2. เด็กชายวรวุฒิ  ขจัดมลทิน
 
1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  เบ้าน้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวิเชษฐ์  นิลสา
2. เด็กชายพุฒิภัทร  เมืองช้าง
3. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มจันทร์
4. เด็กหญิงวริสรา  โคตรนาม
5. เด็กชายศราวยุธ  ลาดโพธิ์
 
1. นางน้ำผึ้ง  เหล่าบุตรศรี
2. นายสายทอง  แสงแดง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 -1 -   1. นายสายทอง  แสงแดง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  สมงาม
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วพวง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  สมงาม
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณ์ธีธัช  แก้วอุด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบ้าน้อย
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมหมาย
4. เด็กหญิงชาลินี  เข็มสีดา
5. เด็กหญิงทิตยา  ศรีพรมมา
6. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  สาลี
7. เด็กหญิงนัฐธิดา  เรืองพิมาย
8. เด็กชายอภิรักษ์  พรมทา
9. เด็กชายเตือนใจ  เหล่าเมืองกลาง
10. เด็กชายเอกพล  ปัญญาแก้ว
 
1. นายประพน  วิลามาศ
2. นายสายทอง  แสงแดง
3. นางน้ำผึ้ง  เหล่าบุตรศรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบ้าน้อย
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  สาลี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองอ่อน
 
1. นายประพน  วิลามาศ
2. นางสาวบงกช  กิตระคาม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงจริยา  ทนทาน
3. เด็กชายอนันต์  อ้วนงาม
 
1. นางน้ำผึ้ง  เหล่าบุตรศรี
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  เบ้าน้อย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตวันท์  สุวรรณวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินธิจักร
3. เด็กหญิงอริษา  ศรีพรมมา
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วพวง
2. นางสาวบงกช  กิตระคาม