สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชาลินี  เข็มสีดา
2. เด็กหญิงทิตยา  ศรีพรมมา
3. เด็กชายเอกพล  ปัญญาแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วพวง
2. นางสาววิไลภรณ์  หอมจำปา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองพิมาย
2. เด็กชายวรวุฒิ  ขจัดมลทิน
 
1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  เบ้าน้อย