สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงภิญญดา  จรลี
 
1. นางสาวรุจีจันทร์  มุกดาพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  ธุระพัฒน์
2. เด็กหญิงปรินดา  มังคลัง
 
1. นางสาวรุจีจันทร์  มุกดาพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนทัต  ทองกุล
2. เด็กชายปณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด
 
1. นายพิทยา  ศรีธรรมมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายรัฐพล  เครื่องจันทร์
2. เด็กชายศักรินทร์  เขียวอ่อน
 
1. นายพิทยา  ศรีธรรมมา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายปฏิภัทร  ชนะพาห์
2. เด็กชายอนุชา  ปาลัง
 
1. นายพิทยา  ศรีธรรมมา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายณิทธิมน   บุตรจันทร์
2. เด็กชายเอกพล   บุญเนตร
 
1. นางสายสุนันท์   อินทะแสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ทาวะรัตน์
2. เด็กชายศราวุธ   สมภพ
 
1. นางสายสุนันท์    อินทะแสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.5 ทอง 13    
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  แถมศรี
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
2. นายพิทยา  ศรีธรรมมา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราพร  ตาอินทร์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุตวงษ์
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
2. นางสายสุนันท์  อินทะแสง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนพล  หมุนหมาย
2. เด็กชายธีระพล  นามวงศ์หา
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
2. นางสาวรุจีจันทร์  มุกดาพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิยดา  สีหามุลตรี
2. เด็กชายวัขรพล  เวชภิบาล
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
2. นายสว่าง  ประทาสู
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   น้อยตา
2. เด็กหญิงสุนันทา   ปันแสน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วประดิษฐ์
 
1. นายสว่าง   ประทาสู
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายไชยน  พิเคราะห์