สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายรัฐพล  เครื่องจันทร์
2. เด็กชายศักรินทร์  เขียวอ่อน
 
1. นายพิทยา  ศรีธรรมมา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  แถมศรี
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
2. นายพิทยา  ศรีธรรมมา