สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนทัต  ทองกุล
2. เด็กชายปณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด
 
1. นายพิทยา  ศรีธรรมมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายปฏิภัทร  ชนะพาห์
2. เด็กชายอนุชา  ปาลัง
 
1. นายพิทยา  ศรีธรรมมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ทาวะรัตน์
2. เด็กชายศราวุธ   สมภพ
 
1. นางสายสุนันท์    อินทะแสง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนพล  หมุนหมาย
2. เด็กชายธีระพล  นามวงศ์หา
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
2. นางสาวรุจีจันทร์  มุกดาพันธ์