สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  ธุระพัฒน์
2. เด็กหญิงปรินดา  มังคลัง
 
1. นางสาวรุจีจันทร์  มุกดาพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายณิทธิมน   บุตรจันทร์
2. เด็กชายเอกพล   บุญเนตร
 
1. นางสายสุนันท์   อินทะแสง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิยดา  สีหามุลตรี
2. เด็กชายวัขรพล  เวชภิบาล
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
2. นายสว่าง  ประทาสู