สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงภิญญดา  จรลี
 
1. นางสาวรุจีจันทร์  มุกดาพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.5 ทอง 13    
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราพร  ตาอินทร์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุตวงษ์
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
2. นางสายสุนันท์  อินทะแสง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   น้อยตา
2. เด็กหญิงสุนันทา   ปันแสน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วประดิษฐ์
 
1. นายสว่าง   ประทาสู