สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานางวาน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    ไชยพันโท
 
1. นางถนอม   สายเสมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายจีระเดช   แดงกัณหา
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ   มาตย์ไตร
 
1. นางพิทยา   สาเลิศ
2. นายวชิราวุธ   วันแก่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายธีระนันท์    ทองจันดา
2. เด็กหญิงวรารัตน์   คุณพาที
 
1. นางพิทยา   สาเลิศ
2. นางหนูเจน  แก้วชิณ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สมตัว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีกุลวงศ์
3. เด็กหญิงศศิมา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางพรพิมล   ศรีเมือง
2. นางสาวดวงธนพร   พันทา
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  บุญศรชัย
 
1. นางหนูเจน  แก้วชิณ